全文拼音版 滕王阁序 [唐代] 王勃 文末 有图片打印版

中小学教育 无标签
1 100
fugui
fugui 自由达人 2022-10-15 20:39:57
用户等级:3级

 • téng

  wáng

 • 

  [

  táng

   

  ]

  wáng

 • 

   

   

   

  zhāng

  jùn

   

  hóng

  xīn

   

  xīng

  fēn

  zhěn

   

  jiē

  héng

   

  jīn

  sān

  jiāng

  ér

  dài

   

  kòng

  mán

  jīng

  ér

  yǐn

  ōu

  yuè

   

  huá

  tiān

  bǎo

   

  lóng

  guāng

  shè

  niú

  dǒu

  zhī

   

  rén

  jié

  líng

   

  xià

  chén

  fān

  zhī

   

  xióng

  zhōu

  liè

   

  jùn

  cǎi

  xīng

  chí

   

  tái

  huáng

  zhěn

  xià

  zhī

  jiāo

   

  bīn

  zhǔ

  jìn

  dōng

  nán

  zhī

  měi

   

  yán

  gōng

  zhī

  wàng

   

  yáo

  lín

   

  wén

  xīn

  zhōu

  zhī

  fàn

   

  chān

  wéi

  zàn

  zhù

   

  shí

  xún

  xiū

  xiá

   

  shèng

  yǒu

  yún

   

  qiān

  féng

  yíng

   

  gāo

  péng

  mǎn

  zuò

   

  téng

  jiāo

  fèng

   

  mèng

  xué

  shì

  zhī

  zōng

   

  diàn

  qīng

  shuāng

   

  wáng

  jiāng

  jūn

  zhī

   

  jiā

  jūn

  zuò

  zǎi

   

  chū

  míng

   

  tóng

  zhī

   

  gōng

  féng

  shèng

  jiàn

   

 • 

   

   

   

  shí

  wéi

  jiǔ

  yuè

   

  shǔ

  sān

  qiū

   

  lǎo

  shuǐ

  jìn

  ér

  hán

  tán

  qīng

   

  yān

  guāng

  níng

  ér

  shān

   

  yǎn

  cān

  fēi

  shàng

   

  fǎng

  访

  fēng

  jǐng

  chóng

  ē

   

  lín

  zhī

  cháng

  zhōu

   

  tiān

  rén

  zhī

  jiù

  guǎn

   

  céng

  luán

  sǒng

  cuì

   

  shàng

  chū

  chóng

  xiāo

   

  fēi

  liú

  dān

   

  xià

  lín

   

  tīng

  zhǔ

   

  qióng

  dǎo

  屿

  zhī

  yíng

  huí

   

  guì

  diàn

  殿

  lán

  gōng

   

  gāng

  luán

  zhī

  shì

   

 • 

   

   

   

  xiù

   

  diāo

  méng

   

  shān

  yuán

  kuàng

  yíng

  shì

   

  chuān

  hài

  zhǔ

   

  yán

   

  zhōng

  míng

  dǐng

  shí

  zhī

  jiā

   

  jiàn

  jīn

   

  qīng

  què

  huáng

  lóng

  zhī

  zhú

   

  yún

  xiāo

   

  cǎi

  chè

  míng

   

  luò

  xiá

  fēi

   

  qiū

  shuǐ

  gòng

  cháng

  tiān

   

  zhōu

  chàng

  wǎn

   

  xiǎng

  qióng

  péng

  zhī

  bīn

   

  yàn

  zhèn

  jīng

  hán

   

  shēng

  duàn

  héng

  yáng

  zhī

   

 • 

   

   

   

  yáo

  jīn

  chàng

   

  xìng

  chuán

  fēi

   


  lài

  ér

  qīng

  fēng

  shēng

   

  xiān

  níng

  ér

  bái

  yún

  è

   

  suī

  yuán

  绿

  zhú

   

  líng

  péng

  zhī

  zūn

   

  shuǐ

  zhū

  huá

   

  guāng

  zhào

  lín

  chuān

  zhī

   

  měi

   

  èr

  nán

  bìng

   

  qióng

  miǎn

  zhōng

  tiān

   

  yóu

  xiá

   

  tiān

  gāo

  jiǒng

   

  jué

  zhòu

  zhī

  qióng

   

  xìng

  jìn

  bēi

  lái

   

  shí

  yíng

  zhī

  yǒu

  shù

   

  wàng

  cháng

  ān

  xià

   

  kuài

  yún

  jiān

   

  shì

  ér

  nán

  míng

  shēn

   

  tiān

  zhù

  gāo

  ér

  běi

  chén

  yuǎn

   

  guān

  shān

  nán

  yuè

   

  shuí

  bēi

  shī

  zhī

  rén

   

  píng

  shuǐ

  xiāng

  féng

   

  jìn

  shì

  xiāng

  zhī

   

  huái

  怀

  hūn

  ér

  jiàn

   

  fèng

  xuān

  shì

  nián

   

 • 

   

   

   

  jiē

   

  shí

  yùn

   

  mìng

  duō

  chuǎn

   

  féng

  táng

  lǎo

   

  guǎng

  广

  nán

  fēng

   

  jiǎ

  cháng

  shā

   

  fēi

  shèng

  zhǔ

   

  cuàn

  liáng

  hóng

  鸿

  hǎi

   

  míng

  shí

   

  suǒ

  lài

  jūn

  jiàn

   

  rén

  zhī

  mìng

   

  lǎo

  dāng

  zhuàng

   

  nìng

  bái

  shǒu

  zhī

  xīn

   

  qióng

  qiě

  jiān

   

  zhuì

  qīng

  yún

  zhī

  zhì

   

  zhuó

  tān

  quán

  ér

  jué

  shuǎng

   

  chǔ

  zhé

  yóu

  huān

   

  běi

  hǎi

  suī

  shē

   

  yáo

  jiē

   

  dōng

  shì

   

  sāng

  fēi

  wǎn

   

  mèng

  cháng

  gāo

  jié

   

  kōng

  bào

  guó

  zhī

  qíng

   

  ruǎn

  chāng

  kuáng

   

  xiào

  qióng

  zhī

   

 • 

   

   

   

   

  sān

  chǐ

  wēi

  mìng

   

  jiè

  shū

  shēng

   

  qǐng

  yīng

   

  děng

  zhōng

  jūn

  zhī

  ruò

  guàn

   

  yǒu

  huái

  怀

  tóu

   

  zōng

  què

  zhī

  cháng

  fēng

   

  shě

  zān

  bǎi

  líng

   

  fèng

  chén

  hūn

  wàn

   

  fēi

  xiè

  jiā

  zhī

  bǎo

  shù

   

  jiē

  mèng

  shì

  zhī

  fāng

  lín

   

  tíng

   

  tāo

  péi

  duì

   

  jīn

  pěng

  mèi

   

  tuō

  lóng

  mén

   

  yáng

  féng

   

  líng

  yún

  ér

   

  zhōng

   

  zòu

  liú

  shuǐ

  cán

   

 • 

   

   

   

   

  shèng

  cháng

   

  shèng

  yán

  nán

  zài

   

  lán

  tíng

   

  qiū

   

  lín

  bié

  zèng

  yán

   

  xìng

  chéng

  ēn

  wěi

  jiàn

   

  dēng

  gāo

  zuò

   

  shì

  suǒ

  wàng

  qún

  gōng

   

  gǎn

  jié

  huái

  怀

   

  gōng

  shū

  duǎn

  yǐn

   

  yán

  jūn

   

  yùn

  chéng

   

  qǐng

  pān

  jiāng

   

  qīng

  hǎi

  yún

  ěr

  !

  !

 • 

   

   

   

  téng

  wáng

  gāo

  lín

  jiāng

  zhǔ

   

  pèi

  míng

  luán

   

 • 

   

   

   

  huà

  dòng

  zhāo

  fēi

  nán

  yún

   

  zhū

  lián

  juǎn

  西

  shān

   

 • 

   

   

   

  xián

  yún

  tán

  yǐng

  yōu

  yōu

   

  huàn

  xīng

  qiū

   

 • 

   

   

   

  zhōng

  jīn

  zài

   

  jiàn

  wài

  cháng

  jiāng

  kōng

  liú

   

拼音参考书籍:《古文观止 注音详解》 新华出版社 2013年3月版本,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《古文观止》中华经典藏书 中华书局,

拼音相关::cān,,:fēi,,

Image

本文章最后由 fugui2022-10-15 21:05 编辑
楼主签名:做个快乐的蜘蛛,织牛逼的网。
回帖
回复列表